Μετρητά και ακίνητα ύψους €1.81 δισ. εισέπραξαν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων!

Μετρητά και ακίνητα ύψους €1.81 δισ. εισέπραξαν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων!

Μετρητά και ακίνητα ύψους €1.81 δισ. εισέπραξαν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων (περιλαμβανομένων ΚΕΔΙΠΕΣ), από την ημέρα έναρξη της λειτουργίας τους. Οι περισσότερες εισπράξεις (ποσό €965 εκατ.)  προήλθαν από δάνεια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και τα υπόλοιπα  έσοδα (€835 εκατ.) αφορούσαν δάνεια νομικών προσώπων.

Σύμφωνα με εμπιστευτικό σημείωμα της Κεντρικής Τράπεζας που στάλθηκε στη Βουλή οι εισπράξεις των συγκεκριμένων εταιρειών σε μετρητά  ήταν €1.07 δισ. και των ακινήτων ήταν €739 εκατ. Από το σύνολο των εισπράξεων που είχαν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων ποσό €1,16 δισ. αφορά δάνεια που βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ (μετρητά  €708 εκατ. και ακίνητα  €460 εκατ.). Αξίζει να σημειωθεί πως οι λογιστικές αξίες των ακινήτων τα οποία περιήλθαν στην κατοχή των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων αφορούν είτε συναινετική ανταλλαγή ακινήτου με χρέος, είτε απόκτηση ακινήτου μετά άγονου πλειστηριασμού. Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων, πλην της ΚΕΔΙΠΕΣ, αγόρασαν 112.678 δάνεια από τις τράπεζες έναντι €2,64 δισ., αλλά έχουν συνολικές απαιτήσεις από τους δανειολήπτες €12,6 δισ. Παράλληλα η ΚΕΔΙΠΕΣ ανέλαβε τη διαχείριση 77.561 πιστωτικών διευκολύνσεων του πρώην Συνεργατισμού με απαιτήσεις €7,52 δισ. από τους δανειολήπτες.

Δάνεια €106 εκατ. χωρίς εγγυητές και εξασφαλίσεις 

Από την ανάλυση των ποσών που έχουν εισπραχθεί από τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων και την ΚΕΔΙΠΕΣ, διαφαίνεται πως από τη διαχείριση δανείων ύψους €106 εκατ. (€96 εκατ. νομικά πρόσωπα και €10 εκατ. φυσικά πρόσωπα) αφορούν δάνεια χωρίς εγγυητές και χωρίς εξασφαλίσεις. Συγκεκριμένα οι εισπράξεις των €965 εκατ.  σε μετρητά και σε ακίνητα από δάνεια που ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα διαχωρίζονται σε πέντε κατηγορίες:

-Έχουν εισπραχθεί μετρητά €300 εκατ. και €275 εκατ. από ακίνητα, από δάνεια τα οποία ήταν χωρίς εγγυητές αλλά με εξασφάλιση ακίνητα.

-Μετρητά €190 εκατ. και  €121 εκατ. από ακίνητα έλαβαν οι εταιρείες από δάνεια που έχουν τουλάχιστον ένα εγγυητή ή πάροχο εξασφάλισης και με εξασφάλιση ακινήτου.

-Cash €77 εκατ. και ακίνητα €2 εκατ., αφορούν εισπράξεις από δάνεια που έχουν τουλάχιστον ένα εγγυητή ή πάροχο εξασφάλισης και χωρίς εξασφάλιση ακινήτου.

-€10 εκατ. μετρητά έχουν εισπραχθεί από δάνεια που είναι χωρίς εγγυητές και εξασφαλίσεις .

– Εισπράξεις €8 εκατ. έλαβαν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων από άλλες περιπτώσεις.

Πηγή : philenews.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles