ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ “ΖΗΝΩΝ” | ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ!

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΛΑΡΝΑΚΑΣ “ΖΗΝΩΝ” | ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΥΠΕΡΟΓΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ!

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η επιτυχούσα κοινοπραξία δεν υπέβαλε το απαιτούμενο επιχειρηματικό σχέδιο μετάβασης και υλοποίησης της σύμβασης από έμπειρο ελεγκτικό οίκο και από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή, όπως ξεκαθαριζόταν στους όρους προσφορών, επομένως πρέπει να θεωρηθεί άκυρη η καταχώρηση, όπως και όλων των υπολοίπων.

Στην ανακοίνωσή της η εταιρεία παραθέτει, ως επιχειρήματα, νομικούς όρους του Διοικητικού Δικαστηρίου, ενώ τονίζει πως σήμερα η Εταιρεία «Ζήνων» που λειτουργεί την υφιστάμενη Σύμβαση στοιχίζει στο Κράτος σχεδόν €45 εκ. λιγότερα, συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Δρομολογίων.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ
Σχετικά με πρόσφατες αναφορές σ’ έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ περί Δικαστικών Αποφάσεων που πρέπει και είναι σεβαστές, επιθυμούμε να διευκρινίσουμε τα πιο κάτω:
1. Στην Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 20 Ιανουαρίου 2020, αναφορικά με την Προσφυγή υπ’ αριθμό 1767/2019 του Οργανισμού Συγκοινωνιών Επαρχίας Λευκωσίας (ΟΣΕΛ) ΛΙΜΙΤΕΔ (Αιτητών) Vs Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (καθ’ ου η Αίτηση), στις Σελίδες 27 (τελευταία παράγραφος) και 28 (πρώτη παράγραφος) η έντιμη Δικαστής κα Ε. Μιχαήλ, ΔΔΔ, αναφέρει επακριβώς ότι:

«Ο Όρος 8.3.2.1 του Διαγωνισμού προνοεί ότι το σχέδιο [Μετάβασης & Υλοποίησης] «θα πρέπει να έχει συνταχθεί από έμπειρο Ελεγκτικό Οίκο» (η έμφαση δική μας). Ανατρέχοντας στις προσφορές που υποβλήθηκαν, διαπιστώνω ότι το σχέδιο που υπέβαλαν οι αιτητές πράγματι δεν συντάχθηκε από ελεγκτικό οίκο, ως η απαίτηση του συγκεκριμένου όρου, αλλά από τους ίδιους τους αιτητές. Το ίδιο ισχύει και για την κοινοπραξία που και αυτή συνέταξε το σχέδιο που υπέβαλε και όχι ελεγκτικός οίκος (η έμφαση δική μας).

Η ένσταση συνεπώς, που ο καθ’ ου η αίτηση και η κοινοπραξία ως προς την έλλειψη εννόμου συμφέροντος των αιτητών να εγείρουν τέτοιο λόγο ακύρωσης που εάν γίνει αποδεκτός θα οδηγήσει σε απόρριψη και της δικής τους προσφοράς […]» (η έμφαση δική μας).
Επίσης,
1. Στην Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ημερ. 7 Απριλίου 2020, αναφορικά με την Προσφυγή υπ’ αριθμό 1788/2019 της Μ.Ε, Λεωφορεία Αμμοχώστου Λτδ Vs Κυπριακής Δημοκρατίας μέσω του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (καθ’ ου η Αίτηση), στις Σελίδες 51-58 η έντιμη Δικαστής κα Ε. Μιχαήλ, ΔΔΔ, μεταξύ άλλων, αναφέρει επακριβώς ότι:

«Ο Όρος 8.3.2.1 είναι, κατά την άποψη μου, σαφές τι απαιτεί. Απαιτεί («θα πρέπει») τη σύνταξη του σχεδίου από έμπειρο ελεγκτικό οίκο. Επειδή, ακριβώς, το σχέδιο περιλαμβάνει ετήσιες οικονομικές προβλέψεις που να καλύπτουν όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο όρος 8.3.2.2. ζητεί, επιπρόσθετα, βεβαίωση από ανεξάρτητο εγκεκριμένο ελεγκτή «Για την πιστοποίηση ύπαρξης της αναγκαίας Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής Επάρκειας για την κάλυψη του» σχεδίου.

Ουδεμία σύγχυση προκύπτει από τη χρήση των δύο ορολογιών στους πιο πάνω όρους […]

Το γιατί, ο καθ’ ου η αίτηση ικανοποιήθηκε με την υποβολή του σχεδίου από συμβούλους άλλης ειδικότητας και όχι από ελεγκτικό οίκο σε αντίθεση με τους όρους του Διαγωνισμού δεν καταγράφεται πουθενά και συνεπώς, υποδηλοί, αφενός πλάνη του καθ΄ ου η αίτηση ως προς την ικανοποίηση του όρου 8.3.2. από το ενδιαφερόμενο μέρος και. αφετέρου, έλλειψη αιτιολογίας της ίδιας απόφασης (η έμφαση δική μας).
Αυτές είναι οι δύο Δικαστικές Αποφάσεις (εκκρεμεί η απόφαση της Προσφυγής των Υπεραστικών Λεωφορείων) που πρέπει να γίνονται σεβαστές.
Είναι πέρα για πέρα ξεκάθαρο ότι, και στις δύο πιο πάνω Δικαστικές Αποφάσεις, η κοινοπραξία δεν συνέταξε το εξαιρετικής σημασίας (όπως τονίζεται στις εν λόγω Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου) Σχέδιο Μετάβασης & Υλοποίησης από έμπειρο ελεγκτικό οίκο όπως απαιτούσαν οι όροι του Διαγωνισμού, γεγονός που ακυρώνει την προσφορά της.
Είναι επίσης, πέρα για πέρα ξεκάθαρο, ότι το να αποδεχθεί η Επιτροπή Αξιολόγησης την υποβολή του σχεδίου από συμβούλους άλλης ειδικότητας και όχι από ελεγκτικό οίκο, υποδηλοί αφενός πλάνη και αφετέρου έλλειψη αιτιολογίας της ίδια απόφασης, σύμφωνα πάντοτε με την Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου (η υπογράμμιση δική μας).
Κατά συνέπεια, ο σεβασμός των Δικαστικών Αποφάσεων απαιτεί την ακύρωση όλων των προσφορών που δεν υπέβαλαν Σχέδιο Μετάβασης & Υλοποίησης που να έχει συνταχθεί από έμπειρο ελεγκτικό οίκο. Τόσο απλά.
Το είπαμε, το ξαναείπαμε, το επαναλαμβάνουμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε. Όσο άκυρη κρίθηκε η δική μας προσφορά, με Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου (παρά το αίσθημα αδικίας που μας διακατέχει, γι’ αυτό και έχουμε καταθέσει Έφεση), άλλο τόσο άκυρες είναι και όλες οι άλλες προσφορές (συμπεριλαμβανομένης της κοινοπραξίας) που δεν ικανοποιούσαν τον μείζονα όρο του Διαγωνισμού, δηλ. της σύνταξης του Σχεδίου Μετάβασης & Υλοποίησης, από «έμπειρο Ελεγκτικό Οίκο», έναντι του ελάσσονος όρου της Τηλεματικής, για τον οποίο η Εταιρεία μας δεν είχε ευθύνη, αλλά η Αναθέτουσα Αρχή.
Επαναλαμβάνουμε, τέλος, ότι η πιο οικονομική λύση διασφάλισης του Δημόσιου Συμφέροντος είναι η Ακύρωση και η Επαναπροκήρυξη του συγκεκριμένου Διαγωνισμού για την επαρχία Λάρνακας, με σωστές και ξεκάθαρες, απαιτούμενες υπηρεσίες. Το ότι ο εν λόγω Διαγωνισμός αποδείκτηκε, με Απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου, ότι έχει τόσες, όσες παρατυπίες αλλά και το γεγονός ότι σήμερα η Εταιρεία μας που λειτουργεί την υφιστάμενη Σύμβαση στοιχίζει στο Κράτος σχεδόν €45 εκ. ΠΙΟ ΛΙΓΑ, (συμπεριλαμβανομένων των Μαθητικών Δρομολογίων), γιατί να επιμένει ο οποιοσδήποτε να κατοχυρώσει την Σύμβαση της Επαρχίας της Λάρνακας σε μια καθόλα άκυρη και/η παράτυπη, αν όχι παράνομη, με Δικαστικές Αποφάσεις μάλιστα, κοινοπραξία;.
Παράλληλα, να υπενθυμίσουμε ότι το Κράτος θα υποχρεωθεί στην καταβολή υπέρογκων αποζημιώσεων, επειδή (σύμφωνα με τα Έγγραφα του Διαγωνισμού) σε περίπτωση Δικαστικής Απόφασης που θα ακυρώσει την, κατά την Επιτροπή Αξιολόγησης επιτυχούσα προσφορά, γεγονός που είναι σίγουρο κατά την άποψη μας, «η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να καταβάλει στον Παραχωρησιούχο αποδεδειγμένες και τεκμηριωμένες αποζημιώσεις οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας των μη ολοκληρωμένων Υπηρεσιών». Για μια δεκαετία, δηλαδή.
Οι Αποφάσεις του Διοικητικού Δικαστηρίου είναι ξεκάθαρες και πρέπει να γίνουν σεβαστές. Χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις.Η μόνη λύση, διασφάλισης του Δημοσίου Συμφέροντος είναι η Ακύρωση και η Επαναπροκήρυξη του Διαγωνισμού για την Επαρχία Λάρνακας.

ΛΑΡΝΑΚΑ, 25 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΛΑΡΝΑΚΟΣ «ΖΗΝΩΝΑΣ» ΛΤΔ.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles