Eναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AGORA στο Δήμο Αθηένου | 09/09/2021

Eναρκτήρια συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AGORA στο Δήμο Αθηένου | 09/09/2021

Ο Δήμος Αθηένου, στα πλαίσια της συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και στην προσπάθειά του για άντληση Ευρωπαϊκών κονδυλίων, υπόβαλε πρόταση στα πλαίσια της Πρόσκλησης EUROPE FOR CITIZENS (Η ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ) και εγκρίθηκε με το Πρόγραμμα AGORA, στο οποίο είναι ο επικεφαλής εταίρος.

Είναι μεγάλη επιτυχία, γιατί ο Δήμος πέτυχε την έγκριση και άλλου προγράμματος ως επικεφαλής εταίρος (συνολικά πέντε προγράμματα τα τελευταία 3 χρόνια), μέσα από τα ανταγωνιστικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πέραν από το ουσιαστικό αποτέλεσμα που προκύπτει για την Αθηένου, βοηθά στην άντληση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Εκτός του Δήμου Αθηένου στο πρόγραμμα AGORA μετέχουν ως εταίροι οι Δήμοι Smolyan της Βουλγαρίας, Cinicello Balsamo της Λομβαρδίας – Ιταλίας, Santa Maria Da Feira της Πορτογαλίας και ο Οργανισμός «Ινστιτούτο Έρευνας και Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων» της Αθήνας, Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα προγραμματίσθηκε για να υλοποιηθεί την περίοδο 2019-2021, υπήρξε όμως μια σημαντική καθυστέρηση στην ουσιαστική έναρξη υλοποίησής του λόγω της πανδημίας του Κορωνοϊού και της μη δυνατότητας πραγματοποίησης συναντήσεων με φυσική παρουσία. Έτσι έγιναν κάποιες διαδικτυακές συναντήσεις των εταίρων, ενώ ζητήθηκε και εγκρίθηκε από τη γραμματεία του Προγράμματος η παράταση υλοποίησής του για ένα χρόνο και έτσι αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2022.

Το δίκτυο του Έργου δημιουργήθηκε από πόλεις κοινού ευρωπαϊκού προσανατολισμού, που στοχεύουν στην προώθηση διαδικασιών άμεσης δημοκρατίας μέσα στην κοινωνία τους, εφαρμόζοντας την ανάγκη συμμετοχής των νέων σε θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι συμμετέχοντες στις δραστηριότητες του έργου είναι νέοι και φοιτητές πρόθυμοι να ενισχύσουν τις ικανότητες και τις γνώσεις τους προς την ευρωπαϊκή ταυτότητα, βιώνοντας καινοτόμα εργαλεία για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών.
Το έργο βασίζεται στη συμμετοχική προσέγγιση με στόχο την πλήρη συμμετοχή των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου. Οι δραστηριότητες του έργου περιέχουν καινοτόμα και διαδραστικά εργαλεία για την προώθηση της συμμετοχής των πολιτών και τον κοινωνικό διάλογο, όπως ο Δομημένος Διάλογος και η Δραστηριότητα AGORA. Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων που θα γίνουν θα εφαρμοστούν εργαλεία και μέθοδοι μη τυπικής εκπαίδευσης προκειμένου να ενισχυθεί το ενδιαφέρον και η ενεργός συμμετοχή των νέων συμμετεχόντων. Η δημιουργία ενός Εγγράφου Πολιτικής στοχεύει στη συμμετοχή των νέων στη διαδικασία χάραξης πολιτικής σε ευρωπαϊκό πλαίσιο.
Οι ενέργειες που θα γίνουν στα πλαίσια του έργου είναι οι πιο κάτω.

Δομημένος Διάλογος
Ο Δομημένος Διάλογος με τους νέους χρησιμεύει ως φόρουμ για συνεχή κοινή σκέψη σχετικά με τις προτεραιότητες, την εφαρμογή και την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας. Στη δραστηριότητα θα εμπλέξουμε και το ευρύ κοινό προκειμένου να δημιουργήσουμε λύσεις. Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε αυτή τη δραστηριότητα είναι:
– Δημιουργία κουλτούρας συμμετοχής.
– Συμμετοχή του κοινού στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.
– Ενίσχυση της συμμετοχής και της δέσμευσης των συμμετεχόντων.
Οι διάλογοι για τη δομή χρησιμεύουν επίσης ως μέσα τοπικής και άμεσης δημοκρατίας, ενδυναμώνουν τους πολίτες και αυξάνουν τις συνέργειες και τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων που συμμετέχουν.

Εργαστήρια
Ένα εργαστήριο είναι μια μέθοδος διδασκαλίας όπου οι συμμετέχοντες εργάζονται ως ομάδα σε μικρές ομάδες προκειμένου να λύσουν ένα πρόβλημα, να συζητήσουν και να μάθουν ο ένας από τον άλλον. Στοχεύουμε στη διοργάνωση εργαστηρίου, προσκαλώντας άλλες τοπικές αρχές, εκπροσώπους της ΕΕ, νέους και πολίτες προκειμένου να συζητήσουμε για το
ζήτημα της δημοκρατικής συμμετοχής και της κοινής πολιτιστικής ταυτότητας. Τα οφέλη από την εφαρμογή αυτών των εργαστηρίων είναι:
-Άμεση συμμετοχή των συμμετεχόντων στο θέμα
-Ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους.
-Καλύτερη κατανόηση των προοπτικών των άλλων.

Οι μη τυπικές μέθοδοι που θα εφαρμοστούν κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων θα αυξήσουν επίσης τις δεξιότητες και τις ικανότητες των συμμετεχόντων όσον αφορά τη βελτίωση των επικοινωνιακών και οργανωτικών δεξιοτήτων τους, την αίσθηση της πρωτοβουλίας τους και θα αυξήσουν την παραγωγικότητά τους ενώ εργάζονται σε ομάδες.

ΑΓΟΡΑ
Η ΑΓΟΡΑ αφορά έναν ανοιχτό διάλογο σε δημόσιο χώρο μέσω της πειραματικής μεθόδου διαλόγου και συμμετοχής όπως στην Αρχαία Αθήνα. Αυτή η δραστηριότητα προωθεί την κατανόηση της ΕΕ και τη δημοκρατική συμμετοχή των συμμετεχόντων. Ωφελεί τους συμμετέχοντες, διευκολύνοντας τη συναισθηματική πτυχή της μάθησης, ενώ ενισχύει τις διαπροσωπικές σχέσεις και προάγει τις διαπροσωπικές ανταμοιβές. Επιπλέον, παράγει βελτιωμένες δεξιότητες επικοινωνίας και συζήτησης μέσα στην ομάδα και παράγει μια πιο ολοκληρωμένη άποψη για το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο εμπίπτουν οι κοινωνιολογικές έννοιες. Αυτή η δραστηριότητα προωθεί επίσης την ατομική ανακάλυψη στη μάθηση.

Έγγραφο πολιτικής
Η ευρωπαϊκή διάσταση του έργου εξασφαλίζεται με τη συμμετοχή μιας ομάδας διεθνών συμμετεχόντων στις δραστηριότητές του, με τη φιλοξενία δραστηριοτήτων σε διαφορετικές χώρες και με την προώθηση των αποτελεσμάτων στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι €143.640 και καλύπτεται 100% από ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

 

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles