Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027

Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027

Δημόσια Διαβούλευση για το προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027 ξεκινά το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος από τις 31 Ιανουαρίου 2022 μέχρι την 1η Μαρτίου 2022.

Σε ανακοίνωση του, το Τμήμα Περιβάλλοντος σημειώνει ότι έχει εκπονήσει τη νέα Στρατηγική Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021-2027, για να καθοριστεί το πλαίσιο δράσεων και μέτρων, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων που έχουν υιοθετηθεί για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

Η εκπόνηση της Στρατηγικής έγινε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο IMPEL και με την παροχή τεχνικής βοήθειας από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναφέρεται ότι για τη διαμόρφωση της νέας Στρατηγικής λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες αρχές της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τη διαχείριση των αποβλήτων και επίτευξη των στόχων επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και μείωσης της υγειονομικής ταφής, η πλήρης αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων, η εφαρμογή της ιεράρχησης διαχείρισης των αποβλήτων και η υιοθέτηση βέλτιστων και οικονομικά βιώσιμων πρακτικών, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Στη Στρατηγική, προστίθεται, περιλαμβάνεται η καταγραφή των πηγών και των τύπων των δημοτικών αποβλήτων, οι υποχρεώσεις και οι στόχοι που απορρέουν από τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες των αποβλήτων, η τρέχουσα κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων στην Κύπρο, περιλαμβανομένης της υφιστάμενης υποδομής διαχείρισης αποβλήτων και προβλέψεις όσον αφορά την παραγωγή και διαχείριση των αποβλήτων. Ταυτόχρονα, καθορίζονται τα μέτρα και οι δράσεις για την επόμενη εξαετία.

«Στόχος είναι η διασφάλιση επαρκούς ικανότητας για την κατάλληλη επεξεργασία των μεικτών αποβλήτων», αναφέρεται.

Τα μέτρα της Στρατηγικής, σημειώνεται, στηρίζονται στην ανάγκη επιτάχυνσης της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις Οδηγίες και στην πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση των υφιστάμενων υποδομών διαχείρισης αποβλήτων. Παράλληλα, λαμβάνονται υπόψη οι προγραμματισμένες εξελίξεις για νέες υπηρεσίες και υποδομές για διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή, οι οποίες θα μειώσουν την παραγωγή μεικτών αποβλήτων, σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Με την επερχόμενη εφαρμογή των συστημάτων “Πληρώνω Όσο Πετώ” σε όλες τις αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τονίζεται η ανάγκη αύξησης της χωριστής συλλογής, της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών για τη διαχείριση των χωριστά διαλεγέντων αποβλήτων.

Σύμφωνα με το Τμήμα Περιβάλλοντος, «με τα μέτρα θα ενισχυθεί το δίκτυο των υφιστάμενων και θα δημιουργηθούν νέες υποδομές διαχείρισης των αποβλήτων, ενώ θα μειωθούν τα δημοτικά απόβλητα που παράγονται και θα επαναχρησιμοποιούνται».

Επίσης, αναφέρεται, «θα βελτιωθούν τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης του παραγωγή. Θα περιλαμβάνονται οι οικονομικοί πόροι, τα εργαλεία, η εκπαίδευση και η ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα. Θα βελτιωθεί η συλλογή δεδομένων διαχείρισης αποβλήτων και ο συντονισμός της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Σημειώνεται ότι το προσχέδιο της Στρατηγικής Διαχείρισης Δημοτικών Αποβλήτων 2021 – 2027 βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος. Σχόλια επί του προσχεδίου μπορούν να υποβάλλονται στο Τμήμα Περιβάλλοντος μέχρι και την 1.3.2022, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Περιβάλλοντος, 1498 Λευκωσία ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ndikigoropoulou@environment.moa.gov.cy.

Πηγή : reporter.com.cy

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles