ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΛΙΝΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΑΛΙΝΑ

Ο Δήμος Λάρνακας με την ολοκλήρωση της Προγραμματικής Περιόδου 2014 – 2020 και με τα 6 μεγάλα και σημαντικά έργα που υλοποιούνται τώρα στην πόλη, προχωρά με νέα έργα προς ωρίμανση.

Μέσα πλαίσια της προσπάθειας για δημιουργία και ανακατασκευή νέων χώρων πρασίνου στην πόλη αλλά και στα πλαίσια της ωρίμανσης των νέων έργων ο Δήμος Λάρνακας προχωρεί με την προκήρυξη Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού για το «Δημοτικό Πάρκο ΣΑΛΙΝΑ».

Το Δημοτικό Πάρκο «ΣΑΛΙΝΑ», θα δημιουργηθεί στο χώρο της πρώην Κατοικίας Επάρχου και Αστυνομικού Διευθυντή για χρήση από τους δημότες.

Ο σχεδιασμός θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • χώρους ενεργητικής και παθητικής ψυχαγωγίας
  • υγιή ανάπτυξη και αναζωογόνηση του αστικού περιβάλλοντος
  • βελτίωση και προβολή του χώρου με εμπλουτισμό της υφιστάμενης φύτευσης, με  κατάλληλη τοπιοτέχνηση και με την ένταξη σύγχρονων στοιχείων που να συνάδουν με το χώρο
  • δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τόσο κατά την κατασκευή του πάρκου, όσο και κατά τη λειτουργία του, βελτίωση των περιβαλλοντικών παραμέτρων με σωστό σχεδιασμό προσέλκυση των κατοίκων και επισκεπτών όλων των ηλικιών
  • διευρυμένη πρόσβαση και χρήση για ΑΜΕΑ και συσχέτιση του χώρου με τη γύρω περιοχή και  με το χώρο του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας
  • δημιουργία οργανωμένου πάρκου για αναζωογόνηση του αστικού  περιβάλλοντος
  •  λειτουργική, αισθητική και ποιοτική βελτίωση του χώρου
  • συσχέτιση του χώρου με τη γύρω περιοχή και  με το χώρο του Δημοτικού Κήπου Λάρνακας.

Η ανάπλαση του χώρου θα να είναι τέτοια ώστε να αποτελέσει πνεύμονα πρασίνου και σημείο ψυχαγωγίας, άθλησης, ανάπαυσης και κοινωνικής συναναστροφής. Κύρια επιδίωξη είναι να δοθεί στην περιοχή και γενικά στο κέντρο της πόλης, χαρακτήρας και  ατμόσφαιρα που  να ικανοποιεί τις προσδοκίες των  κατοίκων της αλλά και των επισκεπτών. Επίσης, την επίτευξη αειφορίας σε σχέση με  την βελτίωση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

Τα ποσά που θα δοθούν στις Μελέτες που θα επιλεγούν έχουν ως ακολούθως:

1ο Βραβείο €12000

2ο Βραβείο €9000

3ο Βραβείο €6000

Έπαινοι (τρεις) €2000 έκαστος

Η συνολική αμοιβή της Ομάδας των Μελετητών που θα συμβληθούν με την Αναθέτουσα Αρχή, θα είναι ίση με το 5% επί της αξίας του έργου πλέον ο ΦΠΑ. Η αξία του έργου εκτιμάται στο ποσό των €900000 + ΦΠΑ.

Το έργο αυτό δύναται να προταθεί για απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής  Ανάπτυξης, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2021 – 2027».

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν τα έγγραφα των Διαγωνισμών, χωρίς καμία χρέωση, μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (www.eprocurement.gov.cy).

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σε σχέση με την πιο πάνω ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Προσφορών του Δήμου στο τηλ. 24816574.

Editors Office
Το CityChannel ξεκίνησε την λειτουργία του το 2017 με κύριο στόχο την προβολή των θεμάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, τη στήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας και την ανάπτυξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων.

Related Articles