Το Τρόοδος αποτελεί ένα ιδιαίτερο φυσικό γεωγραφικό μόρφωμα πολύπλευρης και ανεκτίμητης αξίας για την Κύπρο. Συνηγορούν σε αυτό, η φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά και χωροταξικά, η κεντροβαρής θέση του στο νησί. Ωστόσο, η περιοχή γνωρίζει συνεχή πληθυσμιακή μείωση τα τελευταία είκοσι χρόνια αφού ο πληθυσμός της από 28.428 άτομα το 1992 μειώθηκε στα 23.572 το 2011. Τα βασικά οικιστικά της κέντρα δεν ανακάμπτουν πληθυσμιακά. Το 20% των κοινοτήτων δεν έχει νέους κάτω των 24 ετών, ενώ 33 κοινότητες έχουν πληθυσμό μικρότερο από 100 άτομα. Το Τρόοδος διαθέτει σήμερα οριακά την απαραίτητη πληθυσμιακή κρίσιμη μάζα για τη βιωσιμότητα των παραγωγικών του δραστηριοτήτων και την εδαφική του συνοχή. Αυτή η αρνητική δημογραφική και παραγωγική εξέλιξη του Τροόδους συνδέεται με φαινόμενα τα οποία αναπτύχθηκαν από τα μέσα του περασμένου αιώνα (μετανάστευση, αστικοποίηση κτλ) αλλά και με την έλλειψη πολιτικής για τις ορεινές περιοχές. Η περιοχή καταλαμβάνει έκταση 1.485 km2, που καλύπτει περίπου το 25% της συνολικής έκτασης της ελεύθερης Κύπρου. Με βάση τα πιό πάνω καθιστάται αναγκαία η χάραξη και εφαρμογή ενός Στρατηγικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Ολοκληρωμένης Παρέμβασης για την αγροτική και ορεινή περιφέρεια Τροόδους.